Photo Album

Function held to conclude the second phase of "Project for Clean Energy Promotion in Male'"

28 March 2013

Related Articles

ތަފާތު ހަކަތަ އެއްކޮށްގެން ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ހައިބްރިޑް އެކިއެކި ނިޒާމުތައް، މުސްތަޤްބަލުގައި ރާއްޖޭގެ ކުދި ރަށްރަށުގައި ތަޢާރުފު ކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
“We need Hybrid Renewable Energy Systems in the Maldives’ islands” -President Waheed
28 March 2013, Press Release