Photo Album

New Laotian Ambasaddor Presents Credentials

27 February 2013

Related Articles

ލާއޯސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
New Laotian Ambassador Presents Credentials to the President
27 February 2013, Press Release