Photo Album

Signing ceremony of Road Networks in 6 Islands

20 February 2013

Related Articles

ބަޖެޓުގެ ދަތިތަކާ އެކުވެސް، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
President Waheed: Hopeful that developmental work will continue in spite of the budgetary difficulties
20 February 2013, Press Release