Photo Album

President Waheed visits Kan'duhulhudhoo

14 December 2012

Related Articles

މިޤައުމަށްޓަކައި އަދި އެންމެންގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި، އެކަކު އަނެކަކާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the people of Kan’duhulhudhoo
14 December 2012, Press Release