Photo Album

President Waheed visits Gaafu Alifu Dhevvadhoo

13 December 2012

Related Articles

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ކުޑަކުރައްވައި، ސިޔާސީ ކުލަތައް މަދުކުރައްވައި، ހުރިހާ އަޑުތަކެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހި ދިދައާއި، ދިވެހި ކުލަތައް އުފުއްލަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
13 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the people of Dhevvadhoo
13 December 2012, Press Release