Photo Album

Opening ceremony of 4th Session of the OIC Extraordinary Summit

14 August 2012

Related Articles

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސްގެ އެކްސްޓްރާރ އޯޑިނަރީ ސެޝަންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
15 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President Waheed to address at the OIC Summit this evening
15 August 2012, Press Release