Photo Album

Ceremony held in the memory of the late LCpl Adam Haleem

01 August 2012

Related Articles

ފުލުހުންނަށްދޭ ޙަމަލާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައި، އެކަންކަން އެހެންވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް، ހަލުވިކަމާ އެކީގައި އެޅުއްވުމަށް، އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވާނުލައްވައި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށްޓަވަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President condemns acts of violence committed against the Police and calls on all concerned institutions to take immediate penal action against offenders
01 August 2012, Press Release