Photo Album

Iranian Deputy Minister of Foreign Affairs for Asia and Pacific calls on the President

30 May 2012

Related Articles

ތެހެރާންގައި ބާއްވަވާ ނޮން-އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އީރާންގެ ރައީސް ފޮނުއްވި ދަޢުވަތުގެ ސިޓީފުޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
30 މޭ 2012, ޚަބަރު
Iranian President invites President Waheed to the 16th NAM Summit
30 May 2012, Press Release