Photo Album

Oath taking ceremony of 57th batch of MNDF recruits

27 May 2012

Related Articles

ސިފައިންގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ސިފައިންގެ ޤާނޫނީ ހުވާގެ މަތީގައި ކެތްތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
27 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed urges MNDF personnel to stay Loyal and Steadfast to their Oath
27 May 2012, Press Release