Photo Album

Cabinet Meeting

22 May 2012

Related Articles

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚަރަދުތަކުން 15 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
22 މޭ 2012, ޚަބަރު
އާސަންދައިގެ ޚިދްމަތް، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
22 މޭ 2012, ޚަބަރު
Cabinet decides to Reduce 15% of Budgeted Expenditure
22 May 2012, Press Release
Cabinet decides to expand Aa Sandha services to private sector
22 May 2012, Press Release