Photo Album

President Waheed meets Indian Foreign Secretary

11 May 2012

Related Articles

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ގުޅުން، ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ބުރުލެއްނާރާ ކުރިއަށްދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން، އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެއްވައިފި
11 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets Indian Foreign Secretary
11 May 2012, Press Release