Photo Album

President Waheed meets National Awards technical committee

07 May 2012

Related Articles

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ފަންނީ ކޮމިޓީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައި، މި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ އެމަނިކުފާނު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed forms National Awards Technical Committee
07 May 2012, Press Release