Photo Album

President Waheed appoints two Cabinet Ministers

07 May 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޖަމްޝީދު މުޙަންމަދު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
7 މޭ 2012, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އުފައްދަވައި، މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
7 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed changes Ministry of Health and Family to Ministry of Health
07 May 2012, Press Release
President Waheed establishes Ministry of Gender, Family and Human Rights
07 May 2012, Press Release