Photo Album

President Waheed's visit to Kumundhoo

05 May 2012

Related Articles

ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅަކަށްވީކަމުގައިވީނަމަވެސް، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އަތުގުޅުއްވާލައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
5 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed addresses the people of Kumundhoo
05 May 2012, Press Release