Photo Album

President visits Komandoo of Shaviyani atoll

10 March 2012

Related Articles

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި، މި ސަރުކާރު ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President reaffirms government’s commitment to people’s safety and security
10 March 2012, Press Release