Photo Album

UN Assistant Secretary General, UNDP Assistant Administrator calls on the President

08 December 2011

Related Articles

އ.ދ.ގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
UN Assistant Secretary General, UNDP Assistant Administrator calls on the President
08 December 2011, Press Release