Photo Album

Handing over ceremony of Haa Dhaalu Kulhudhuffushi regional hospital to ProMedKlinik of Germany

28 September 2011

Related Articles

މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ފެށްޓެވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކަމުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޖަރުމަންގެ ޕްރޯމެޑް ކްލިނިކާ ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
29 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
Kulhudhuffushi Regional Hospital Handed over to ProMedKlinik of Germany
29 September 2011, Press Release