Photo Album

President meets delegation of China Literature and Arts Foundation

04 September 2011

Related Articles

ޗައިނާ ލިޓަރޭޗަރ އެންޑް އާޓްސް ފައުންޑޭޝަނުގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President meets Delegation of China Literature and Arts Foundation
04 September 2011, Press Release