Photo Album

The President Meets the New Secretary General of the Colombo Plan

31 July 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މައިޒާން އާދަމް މަނިކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
Secretary General of the Colombo Plan Calls on the President
31 July 2011, Press Release