Photo Album

“Veshi Fahi Malé” Programme Office Inauguration

26 July 2011

Related Articles

ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން 10 ފަރާތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވާލުކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Hands Over Guarantee of Acquisition of Land to 10 Individuals
26 July 2011, Press Release