Photo Album

Corps of Engineers Inauguration

26 July 2011

Related Articles

ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް، އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކުގައި އެކަމެއް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Inaugurates Corps of Engineers
26 July 2011, Press Release