Photo Album

Press Conference held by the National Honours Committee

29 May 2011

Related Articles

ޤައުމީ އިނާމު ދެއްވާ އުސޫލުތަކަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނަވައި، މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްޞަތު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައި، އެކަމުގެ ތަފްޞީލު ހާމަކުރައްވައިފި
29 މޭ 2011, ޚަބަރު
National Honours Committee Opens Nominations for National Awards
29 May 2011, Press Release