Photo Album

Vice President attends the Maldives Polytechnic - Way Forward, staff retreat

19 May 2011

Related Articles

ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި، ތަރުބިއްޔަތު ދިނުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މޭ 2011, ޚަބަރު
Focusing on Education and Training, Key to Overcome Challenges Faced by Maldivian Youth – Vice President
19 May 2011, Press Release