Photo Album

President meets the senior officials of Ministry of Health and Family

08 March 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށްޓެވުމާބެހޭ މަޝްވަރާތައް، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Discusses Decentralizing Public Health Services with Senior Officials of Health Ministry
08 March 2011, Press Release