ހުޅުމީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އަލަށް ފަށާ ޚިދުމަތްތައް (ލޮލުގެ ފަރުވާ، ދަތުގެ ފަރުވާ، އީ.އެން.ޓީ. އަދި އެކްސްރޭ ނެގުމުގެ) އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޑިސެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ''ސްޓެމް ފެއަރ 2022'' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޑިސެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ނޮވެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަފޮތް ސީރީސްއާއި، ސާސްތުރަ މަޖައްލާގެ އޯޑިއޯ ވަރޝަން އަދި ވީޑިއޯ ލަވަ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ނޮވެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދިރާގު "އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022" ގެ ގްރެޖްއޭޝަން ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ނޮވެންބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދަ ލީޑަރ އިން މީ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސްކައުޓުންގެ "ޖޮޓާ-ޖޮޓީ" ހަރަކާތް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ރ. ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ 2022" ގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޑިޕްލޮމާއިން ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯސް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ އަދި ނޫވިލު ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 އޮކްޓޫބަރު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް