އައްޑޫ ސިޓީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖެ ޓީ.ވީ.ގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި އިންޓަރވިޔު
21 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލްގެ ޔޫ.ކޭ.ޖީ. ދަރިވަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ޖޫން 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސްޓެލްކޯގެ 26 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޖޫން 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މޯލްޑިވްސް ފޮރ ދި އޯޝަން" ކެމްޕެއިންގެ ޓޯކް ޝޯއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި އިންޓަރވިއު
17 ޖޫން 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ އައި.ޓީ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޖޫން 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދުނިޔެ މަގޭ" ނަމުގައި ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޖޫން 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް