ޗައިލްޑް އެބިއުޒިންގ ޕްރިވެންޝަން ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޖުލައި 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވޭ "ހާފްވޭ ހައުސް"ގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ޖުލައި 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
"ޖަރނީ"ގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކެމްޕެއިން "އައި ކޮންޓްރޯލް މައި ބްރެއިން" އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ޖޫން 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަދި މަތީ ތަޢްލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 މޭ 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
[މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް – ވޭ ފޯވަރޑް] ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 މޭ 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކްލީކް ކޮލެޖްގެ ގުރެޖުއޭޝަން ޖަލްސާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 އޭޕްރިލް 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާއްވާ ސިލްސިލާ ކޭމްޕްތައް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 މާރިޗު 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
"އަހަރެމެންގެ އަޑު، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 މާރިޗު 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ދާއިރާތައް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 ފެބުރުވަރީ 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ފެބުރުވަރީ 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން