ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 ޖުލައި 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގައި ޤާއިމް ކުރެވުނު ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ޖުލައި 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ޖޫން 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖޫން 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
[ކާމިޔާބު ބެލެނިވެރިޔާ] މިފޮތް ނެރެދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ޖޫން 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 27 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖޫން 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ރިހިޔޫބީލް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 މޭ 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
29 އޭޕްރިލް 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 އޭޕްރިލް 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށާއި، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވޮރަންޓް ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޖަނަވަރީ 2012 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން