ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރގެ ތަޞައްވުރުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 2013 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް، ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ޑިސެންބަރު 2013 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިކޯ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވައި، ކުޅިތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މޭ 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ފުލުހުންގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީން ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދެއްވަން ފެށްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 މާރިޗު 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
"އަރތް އަވަރ" އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 މާރިޗު 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ބިންގާ ފުޅާކުރުމުގެ ސިޔާސަތާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖަނަވަރީ 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
[ސިފައިންގެ ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަން] (ސިފަމާ) އާއި، [މޯލްޑިވްސް މިލިޓަރީ ވެޓެރަންސް] (މޯލްވެޓްސް) އިފްތިތާޙް ކުރއްވުމާއި އަދި ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހިންގެވި ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ ފޯރަމް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން