ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް 25 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ފެބުރުވަރީ 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އެޑިޔުކޭޝަނަލް އައި ރޭޑިޔޯ އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޑިސެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން
ފާހަގަކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ނޮވެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ބާސެލޯނާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
7 ނޮވެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މެނެޖްމަންޓް އޮޑިޓާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެގޮތުން ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
350 ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ކަނޑުއަޑީގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
[ނިއު ސެވަން ވޮންޑަރސް“ އަށް ވޯޓުލުމުގެ ކެމްޕޭން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން ބޭއްވެވި ތުއްތު ކުދިންގެ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، މަންފާސެންޓަރ އޮން އޭޖިންގގެ ފަރާތުން ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މާފަންނު މަދަރުސާގެ ރިހިޔޫބީލް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި
ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން