ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ސީ.ޔޫ ގެ ޚިދްމަތް ފެށުން އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮގަސްޓް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މޯލްޑިވް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ޖުލައި 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
25 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޖޫން 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 10ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގ.ދ ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނައިބުރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގ.ދ ތިނަދޫ އެމް.އެމް. ޕްރީ ސްކޫލްގެ އަހަރީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގދ ހޯނޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ.ގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން