ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކަމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރައްވާ މެންބަރުން ހަމަޖައްސަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ޙަޤީޤަތުގައި ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ޢުމުރުން 65 އަހަރުވެގެން ދެހާސް ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތް ދެއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އިންތިޒާމުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު، ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް މިއަދު ދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ސްރީލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިންނާއި އެސް.ޓީ.އޯ. އިން އިންޑިޔާގެ ކޮސްމޯސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ލިމިޓެޑާއެކު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ސަރވިސަސް ބިއުރޯ އުވާލައްވައި، އެތަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރައްވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ކެއަރ ސޮސައިޓީ ހިންގެވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތެއް ދެއްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރުގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009