ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، ކަނޑުއަޑީގައި ބާއްވަވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ބަޙުޘް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، އ.ދ.ގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ 5 ރަށަކަށް ފެރީގައި ދަތުރުފުޅު ކުރައްވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2009
މޫދު އަޑީގައި ބާއްވަވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރު އޮންނާނެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2009
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ބާރނަޑޯސްގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި
14 އޮކްޓޫބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ބުޓާންގެ ބޮޑުވަޒީރާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2009
ބުޓާންގައި ހިނގަމުންދާ ޑިމޮކްރަސީއާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2009
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ދައުރު ކުޑަކުރައްވައި، ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކަންކަން ހިންގެވުން ފުޅާކުރެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޮކްޓޫބަރު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ބޮޑުކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ބެއްލެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2009