ވަކި އާދައެއްގެ މަތިން ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
3 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގައި ބްރިޓިޝް ރެޑް ކްރޮސްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބްރިޓިޝް ރެޑް ކްރޮސްއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވައިފި
3 ޖޫން 2009
”ޔުނެސްކޯ އެވޯޑް އޮފް އެކްސަލަންސް ފޮރ ހޭންޑީ ކްރާފްޓްސް 2008“ އެވޯޑް، މައިޒާން އާދަމް މަނިކަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވަރަށް ހޫނު ތަހުނިޔާއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބްރެޒިލްގެ ރައީސަށާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖޫން 2009
ތިން ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
2 ޖޫން 2009
ދެވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވި ބޭފުޅުންނަށް، އެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެމަގާމުތަކަށް އެބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
2 ޖޫން 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މާދަމާ ހުޅުއްވާލައްވާނެ
2 ޖޫން 2009
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި، ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާބެހޭ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
2 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއްބާރުލުން ހޯއްދެވުމާބެހޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސި ޑެޕިޔުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި. ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ވެބްސައިޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
1 ޖޫން 2009
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުމުގެ ތެރެއިން، ސަރަޙައްދުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތްތައް ސާރކުން ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ޖޫން 2009