ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ދަތުރުފުޅުތައް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕް ލީޑަރާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2009
މަތީ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އެހީވެދޭ ޤައުމީ ފަންޑް އިތުރަށް ފުޅާކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2009
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކިމް ޑައި-ޖުންގ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 އޮގަސްޓް 2009
މިޞްރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2009
”ޖިނާއީ ބައެއް ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު 2009“ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްގެ ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި، ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ކޮންފަރެންސަކީ، މިރޮނގުން މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައި ނުވާފަދަ ކާމިޔާބު ކޮންފަރެންސެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް، އެބޭފުޅުންގެ ޞިއްޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްކާތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްޞަތު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައި، އެކަމުގެ ތަފްޞީލު ހާމަކުރައްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2009