ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމަށް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2009ން ފެށިގެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2009
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙަންމަދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2009
ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ އިޙްތިފާލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަދު ހަވީރު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދުއަށް ވަޑައިގެންފި
10 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ތިންބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަލުން ހުށަހަޅުއްވައިފި
9 އޮގަސްޓް 2009
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމު ކުރުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު، ނައިބު ރައީސް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
9 އޮގަސްޓް 2009
ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤު ކުރިތާ އެއްއަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ރޭ ކުޅުނު ޚާއްޞަ ފުޓްބޯޅަ މެޗް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި، ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2009
ސަރުކާރުގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އީ-ގަވަރނަންސްއާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2009
ބަރުމާގެ ވާދަވެރި ލީޑަރ އަންގ ސަން ސޫ ޗީ ދޫކޮށްލުމަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގޮވާލައްވާ ގޮވާލެއްވުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރޭ
7 އޮގަސްޓް 2009
މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ، މީގެކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް އެކަށައެޅިފައި ނުވާފަދަ އަސާސެއް ކަމަށާއި، ދިވެހި ވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2009