ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ފިލުއްވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ބޭންކްތަކެއް ހުޅުއްވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ
28 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ބުރުންޏަށް ވަޑައިގެން، ބުރުނީ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ބުރުނީގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ވިލުފުށީ ރައްޔިތުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ވެންކަޓަރާމަން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން،
އިންޑިޔާގެ ރައީސާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރުން މިހާރު ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވަނީ، ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތްތަކެއްވެސް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކަމުގައި ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
2009 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8.00 ން ހަވީރު 4.00 އަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިންމަގާމަކަށް ތިންބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ބެއްލެވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވޭނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ހުރިހާ އެއަރލައިންތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އުދުހުމުގެ ފުރްޞަތު ހުޅުއްވާލެއްވުމަށާއި، މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޭރުގެ އެކިއެކި އެއަރލައިންތަކަށްވެސް ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ހުޅުއްވާލެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009