އަންގ ސަން ސޫ ޗީ ދޫކޮށްލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވާފައިވާ ގޮވާލެއްވުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރ ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރާ ގުޅުއްވައި ޓީމަށް ހިތްވަރުދެއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
އަލަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން، މިހާރު ނުހެދި އޮތް 64 ރަށާމެދު ޢަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
މަސްވެރިކަމަށް، ޚާއްޞަކޮށް އެކުއަރކަލްޗަރގެ މަސްވެރިކަމަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގަސްދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2009
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސީދާ ޢާންމު ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބަށް ފައިސާ ފޯރުއްވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރައްވާ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާރަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2009
ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރައްވައި، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ޑިސެންބަރު 2009
ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި ސިކުނޑި ތަރައްޤީވެގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޑިސެންބަރު 2009