ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި. ރާއްޖެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ދައުރު، ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު ބޮޑުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖުލައި 2009
ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށް، އެކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ މައްސަލަތަކުގަޔާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މައްސަލަތަކާއި، ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް، އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވައި ނިންމެވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދުކުރާ ހެޔޮވެރިކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ސަރުކާރުގެ އިޢްލާނުތައް، 2009 ސެޕްޓެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
3 ޖުލައި 2009
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
2 ޖުލައި 2009
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ އުޞޫލެއް އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައި، އެ އުޞޫލު ސަރުކާރުން މިއަދު އިޢްލާނު ކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2009
އަލުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވަވައިފި
1 ޖުލައި 2009
”ހިލްޓަން މޯލްޑިވްސް އިރުފުށީ ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
1 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ރައީސަށާއި ކޮމޯރޯސްގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ޖުލައި 2009
އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖޫން 2009
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެކަމަނާއަށް
މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
30 ޖޫން 2009
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
30 ޖޫން 2009