ޗައިނާއާއި ބަރުމާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ ވަސީލަތް މެދުވެރިކުރައްވާވެސް ބަރުމާގެ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ލީޑަރ އަންގ ސަން ސޫޗީ މިނިވަން ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލެއް ނުގެންނެވިނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކަށް ބައެއް ބާވަތުގެ ބަދަލު ގެންނަވައިގެން ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އުނިކުރުމެއް ގެންނެވިދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ސެޕްޓެންބަރު 2009
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2009ން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެޒެޓް ނެރުއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން، އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ގެޒެޓު ނެރުއްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް މިއަދު އުވާލައްވައި،
އެތަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކުރައްވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން މުސާރައަށް ކުރައްވާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނެވުން މާދަމާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާނެ
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައީސަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިންޑިޔާގެ އަންދްރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެ
2 ސެޕްޓެންބަރު 2009
”ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް“ މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާލެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2009