Photo Album

The Chinese Ambassador pays a courtesy call on the President

10 July 2024

Related Articles

ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
Chinese Ambassador pays a courtesy call on the President
10 July 2024, Press Release