Photo Album

The Vice President attends 'the National High Level Conference on Peace and Security'.

09 July 2024

Related Articles

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއިމެދު ދުނިޔެއިންކުރާ އިތުބާރަށް ދެގޮތެއްވިޔަނުދިނުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމީ މޮޓޯއެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
9 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
Maintaining global trust in the harmonious unity of the Maldives should be an unwavering national commitment, asserts the Vice President
09 July 2024, Press Release