Photo Album

The Presidential Address 2024

05 February 2024

Related Articles

ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ވައިގެމަގުންވެސް ޤައުމު ދިފާޢުކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ޢަސްކަރީ ޤާބިލުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: ސަރުކާރު ކުރިއަށްދަނީ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫޙު ނުގެންގުޅޭނެކަމަށްވީ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: ސަރުކާރުގެ ރޭވުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑަކަށް ދަރަނި އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު ގެނައުމަށް، އިޞްލާޙީ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި ހިންގުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
Presidential Address 2024: The Maldives must strengthen modern military capabilities to comprehensively defend the country by land, air, and sea – The President
05 February 2024, Press Release
ރިޔާސީ ބަޔާން 2024: ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ތަޢުލީމާއި، އާމުދަނީއާއި، ޞިއްޙަތާއި، އޯގާވެރިކަމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އުފާވެރި އިޙްސާސްތަކުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު މަޙްރޫމް ނުކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
Presidential Address 2024: The Government is committed to the pledge of not seeking revenge - The President
05 February 2024, Press Release
Presidential Address 2024: Government plans to formulate a reform policy to improve the state's finances and bring debt and fiscal conditions to a sustainable level - The President
05 February 2024, Press Release
Presidential Address 2024: The Administration aims to ensure education, income, health, compassion, and overall fulfilment in life for all citizens – The President
05 February 2024, Press Release