Photo Album

The President and First Lady return to the Maldives after their state visit to China

13 January 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
13 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގާތްގުޅުމަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ނަމޫނާ ގުޅުމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
China to provide 920 million Chinese yuan in free aid, states the President
13 January 2024, Press Release
The President corroborates China-Maldives relations as a model of mutual respect
13 January 2024, Press Release
The President Announces China-Maldives Agreements for Agricultural Expansion and Food Security Enhancement
13 January 2024, Press Release
The President announces improvements to Aasandha and the expansion of coverage to the UAE and Thailand
13 January 2024, Press Release