Photo Album

Türkiye's Agriculture and Forestry Minister Pays Courtesy Call on the President

28 November 2023

Related Articles

Türkiye's Agriculture and Forestry Minister Pays Courtesy Call on the President
28 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފޮރެސްޓްރީ މިނިސްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު