Photo Album

The President meets the Island Council and WDC members of F. Nilandhoo Island

27 May 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 7 ކަމެއް ޙިއްޞާކުރައްވާފައި
27 މޭ 2023, ޚަބަރު
The President meets with the council and WDC members of F. Nilandhoo Island: Members share the most pertinent needs
27 May 2023, Press Release