Photo Album

Appointment of Ahmed Inaz as the Minister of Finance and Treasury

10 April 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކަމަށް އަޙްމަދު ޢިނާޒު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
President Appoints Ahmed Inaz as the Minister of Finance and Treasury
10 April 2011, Press Release