Photo Album

President meets the US Deputy Secretary of State

28 January 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ޑެޕިޔުޓީ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޖޭމްސް ސްޓެއިންބަރގާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Meets the US Deputy Secretary of State
29 January 2011, Press Release