Photo Album

President visits N.Fohdhoo

10 January 2011

Related Articles

ސަރުކާރުގެ ބޭނުންފުޅަކީ، ރާއްޖޭގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަކަށް ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ކުރިއަށް ގެންދެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Visits Fohdhoo of Noonu Atoll
10 January 2011, Press Release