Photo Album

The President attends ceremony to launch MNDF's Air Corps and Unmanned Aerial Vehicles

15 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެއަރ ކޯރ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫ.އޭ.ވީ) ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވައިފި
15 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President launches the MNDF Air Corps and the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) into service
15 March 2024, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދާއެކު ބޮޑު ޤައުމެއްކަމަށާ، ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ދެން ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހީން އަމިއްލައަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަސްކަރީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President express gratitude to the Turkish President for his continuous assistance to Maldives in augmenting military capabilities
15 March 2024, Press Release