Photo Album

President meets with the community of Hinnavaru Island in Lhaviyani Atoll

09 March 2024

Related Articles

މި ސަރުކާރުން، ހިންނަވަރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President assures a permanent solution to the housing crisis in Hinnavaru
09 March 2024, Press Release