Photo Album

The President arrives in V. Keyodhoo Island

07 March 2024

Related Articles

ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ތެރެއިން ލިބޭ ޓީޖީއެސްޓީން ވަކި އިންސައްތައެއް ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭގޮތަށް ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާޙް ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު