Photo Album

The President meets with the V. Thinadhoo Island Council and WDC members

06 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and W.D.C. members of V. Thinadhoo and discusses their developmental initiatives.
06 March 2024, Press Release