Photo Album

The President meets with the R. Fainu Island Council and WDC members

02 March 2024

Related Articles

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށުގެ ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC of R. Fainu and discuss key development concerns
02 March 2024, Press Release