Photo Album

The President meets with the N. Landhoo Island Council and WDC members

28 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
28 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President meets with N. Landhoo Council: Members Share the developmental needs of the Residents
28 February 2024, Press Release